En studie om personlighet, motivation och studievanor.

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Studien riktar sig till dem som är över 18 år och studerar eller har studerat de senaste tio åren.

Studie syftar till att kartlägga och eventuellt påvisa samband mellan personlighetsdrag och motivation utifrån studier. Detta görs med hjälp av en kvantitativ sammanvägning och en teoretisk reflektion som utgår ifrån personlighet och motivationspsykologi.

Idag ser vi pågående förändringar i behoven inom utbildning. Och vi ställs alltid inför en utmaning när det gäller att utvärdera våra prioriteringar.
En grundläggande målsättning är att denna studie ska bidra till att vidga kunskapsfältet och vara relevant för förståelsen om kopplingen mellan personlighet och motivation. Vilket vi ser som viktigt för att understödja utvecklingen ett samhällsnyttigt behandlingsredskap i mötet med morgondagens problem.

Denna enkät består av ett flertal enkelt formulerade flervalsfrågor och tar ungefär 10 minuter att genomföra. Populationen som undersöks är de som studerar eller har studerat de senaste 10 åren. Undersökningen utgår ifrån psykologiska institutionen vid Linköpings Universitet.

Studien följer den europeiska standarden för personuppgiftsbehandling som förtecknas av dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). Detta innebär att du som medverkar tilldelas rätten:
Till skydd av de personuppgifter som rör dig.

Att de uppgifter som ges av dig ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
Att en oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Mer information kring GDPR finner du på:
www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsfo rordningen/

Studiens upphovsmän är: Emil Olsson, Frida Dahlberg, Nermin Gutic, Johnny Lenefjäll, Sinal Bou Aram, Tobias Åstrand, Oscar Levander.

Kontaktperson och ansvarig utgivare:
Sinal Bou Aram [sinbo349@student.liu.se]
0733547733
Studiens upphovsmän är: Emil Olsson, Frida Dahlberg, Nermin Gutic, Johnny Lenefjäll, Sinal Bou Aram, Tobias Åstrand, Oscar Levander.

Kontaktperson och ansvarig utgivare:

Sinal Bou Aram

Länken till studien: https://forms.gle/gccx6wEmPkfRJnLdA

MVH

Upplagd: 19/05-20. Senast ändrad: 19/07-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är SinalBou Aram.