Effekten av viktsvästar på kroppsvikt hos överviktiga individer

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
OBS: BMI 30-35 krävs. Räkna ut ditt BMI på BMI.se

Syfte
Syftet med det planerade försöket är att ta reda på hur kroppen påverkas vid belastning av en vikt, i det här fallet en viktväst.

Om hypotesen bekräftas planerar vi även att utreda mekanismen.
Studien bedrivs på Gothia Forum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg.

Deltagande i studien är helt frivilligt
Du har rätt att när som helst och utan närmare förklaring avbryta ditt deltagande. Ett sådant beslut påverkar inte ditt övriga omhändertagande på Göteborgs Universitet eller inom sjukvården. Men även vi kan besluta att avbryta ditt deltagande i studien om det bedöms som nödvändigt för dig eller om du inte uppfyller något av kriterierna i studien. Om det under studiens gång kommer fram ny information som kan påverka studien kommer du att informeras.

Hur går studien till?
Studien består av fyra försöksveckor och beskrivs här i textform.

Dag 1
Du kommer första dagen få ett personligt möte på Sahlgrenska, gröna stråket 12, med en forskare som kommer informera dig om studien samt avgöra om du har möjlighet att delta. Vid detta tillfälle kommer din vikt, och längd mätas. Vi kommer även använda oss av en så kallad BIA-våg för att mäta Din kroppssammansättning. Där ingår fettprocent, muskelmassa och benmassa. Ytterligare går vi igenom hur du förväntas registrera dina kostvanor under studien samt hur du ska använda dig av en stegräknare för att mäta din fysiska aktivitet. Mötet avslutas med att du lämnar ett blodprov för att undersöka om du har någon sjukdom som kan störa studieresultaten.

Du har därefter en vecka på dig att bekanta dig med de hjälpmedel som ska användas under studien. Var dock noggrann med att registrera Din fysiska aktivitet och Ditt matintag under den veckan. Detta görs med fördel på datorn i den interaktiva webbenkäten MiniMealQ. Vi kommer nämligen jämföra dina levnadsvanor under den här veckan med dina levnadsvanor under resterande veckor.

Dag 8
Efter en vecka är du välkommen tillbaka till oss. Om allt fungerat bra och Du är fortsatt motiverad kommer du här att erhålla en viktväst. Vilken vikt som viktvästen innehåller kommer att slumpas fram, maximalt kan viktvästen komma att motsvara 11 % av Din kroppsvikt. Innan viktvästen sätts på så kommer vi här återigen mäta din vikt och din kroppssammansättning. Även blodprovstagning sker här. Observera att vi enbart kommer dra 25 ml blod per vilket motsvarar knappt två matskedar. Som jämförelse motsvarar en blodgivning 500 ml.

Dag 8 – 29
Du har efter mötet dag 8 maximalt två dagar på Dig att börja använda viktvästen. Denna ska bäras åtta vakna timmar per dag, du har alltså möjlighet att avlägsna västen under större delen av dygnet för att utföra andra aktiviteter som är omöjliga att utföra med västen. Försök att framförallt använda Du ska fortsätta mäta födointag och fysisk aktivitet under hela studien. Vi har stegräknare på västen som ger objektiv information om hur mycket västen används.
Dag 15 och 22 i studie kommer en av forskarna att höra av sig till dig per telefon för en avstämning. Du kan även när som helst höra av dig till valfri kontaktperson.

Dag 29
Tre veckor efter du satte på dig viktvästen är det dags att avlägsna den. I samband med detta avtalar du och en forskare ett sista möte på Sahlgrenska maximalt två dagar efter du avlägsnat viktvästen.
Under detta möte summeras studien och en avslutande mätning av vikt, BIA och blodprov görs. Vänligen ta med viktväst och stegräknare då dessa ska lämnas tillbaka.

Kostnader, ersättning och försäkringsskydd
Att vara med i studien medför inga extra kostnader för dig. Det utgår en ersättning på 500 SEK. Observera att kompensationen beskattas. Som försöksdeltagare kommer du kunna arbeta under försöksdagarna men färre arbetstimmar eller en minskad arbetsinsats under försöksdagarna är att vänta. Om du avbryter och endast deltar i en eller delar av de tre försöksdagarna, så kommer du ändå kompenseras för den tiden du deltagit.
Under studien räknas du juridiskt som patient och patientskadeförsäkringen gäller.

Kontakt: edwin.gidestrand@vgregion.se

Upplagd: 24/08-18. Senast ändrad: 07/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Edwin Gidestrand.